Klik hier voor het formulier voor verlofaanvragen.

 

Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, willen we dat aan het begin van de schooldag weten. U kunt tussen 08.15-09.00 uur naar school bellen of uw kind afmelden via onze app.

Vakantie regeling & Verlof

De school stemt zijn vakanties af op het landelijk advies “vakantiespreiding”. Voor de zomervakantie is de periode wettelijk voorgeschreven. Voor de overige vakanties vindt nadere afstemming plaats met het voortgezet onderwijs en volgen we voornamelijk de FOKOR regeling (FOKOR is de vereniging  voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam).

Naast de vakantieafspraken blijft er nog een aantal uren vrij te besteden door de school. Deze uren worden vooral gebruikt voor scholing en studie van het team.
Vakantie, vrije dagen en studie zijn zo gepland, dat minimaal de verplichte 880 lesuren voor groep 1 – 4 en 1000 lesuren voor groep 5 – 8 beschikbaar blijven.

Verlof buiten de schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties kan slechts verlof worden verleend:

 • Bij ernstige ziekte van naaste familieleden (binnen het gezin)
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten
 • Bij huwelijk, jubileum en overlijden van naaste familieleden (in de eerste t/m derde graad). Onder jubilea vallen alleen de algemeen erkende jubilea van 12½, 25, 40, 50, enz jaar; dus niet bijv. de zeventigste verjaardag of het dertig jaar getrouwd zijn. Er kan dus geen verlof gegeven worden voor verjaardagen; ook niet voor de z.g. kroonjaren.
 • Verhuizing
 • Sociaal-medische omstandigheden
 • Bezoek aan een arts
 • In principe wordt er geen vrij gegeven voor een tandartsbezoek, deze afspraken kunnen in de meeste gevallen buiten schooltijden om gemaakt worden.

Vakantieverlof:

Wanneer door ziekte of door regelingen i.v.m. het werk van de ouders vakantie tijdens de schoolvakanties onmogelijk is en dit de enige vakantie in het jaar is, kan er voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen buiten de schoolvakanties verlof worden verleend. De Leerplichtwet bepaalt voor dit verlof het volgende:
Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet in de zomervakantie op vakantie kan gaan. Het overleggen van een gewaarmerkte werkgeversverklaring is hiervoor noodzakelijk.; toestemming wordt slechts eenmaal per schooljaar verleend voor ten hoogste tien schooldagen; extra verlof voor de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet mogelijk.
De school verleent geen toestemming tot verlof voor o.a. het volgende:

 • goedkope vakantiemogelijkheden
 • een aangeboden vakantie
 • meerdere jaren niet op vakantie geweest
 • reeds gekochte tickets
 • als de herfst-, kerst-, voorjaars-, of meivakantie onmogelijk is.

Aanvragen

Verlof moet u schriftelijk aanvragen bij de directie.  U kunt het formulier ook via onze website downloaden, bovenaan deze pagina.

Het aanvragen van vakantieverlof moet zo vroeg mogelijk  – in ieder geval 2 maanden van te voren – aangevraagd worden bij de directeur en/of teamleider