Identiteit en kwaliteit

De Triangel ziet het als haar taak om:

een pedagogisch klimaat te creëren dat zich kenmerkt door openheid, geborgenheid, perspectief, veiligheid en samenwerking

een rijke betekenisvolle leeromgeving te bieden

uit te gaan van de talenten van het kind

te bevorderen dat het kind met plezier naar school gaat

aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van het kind

samen te werken met partners in onderwijs en opvoeding, in het bijzonder met de ouders van onze leerlingen

te streven naar optimale ontplooiing en prestaties in relatie tot het vervolgonderwijs

Hoofddoelstelling ten aanzien van onze Identiteit

Aan het einde van de basisschool weten en ervaren onze leerlingen welke betekenis geloof God in hun leven kan hebben (van hoofd naar hart).

Zij hebben geleerd hun weg te vinden met een positief kritische houding vanuit de Bijbel, vanuit christelijke normen en waarden.

Zij tonen zich met vertrouwen in de toekomst dienstbaar aan God en hun naaste (van hart naar handen).

De ouders voelen zich verbonden met onze gereformeerde identiteit, die zichtbaar is in ons onderwijs en in ons handelen.

Hoofddoelstelling ten aanzien van onze Kwaliteit

Aan het einde van hun schooltijd zijn onze leerlingen optimaal toegerust voor het volgen van voortgezet onderwijs. In overeenstemming met de door de overheid geformuleerde kerndoelen t.a.v. kennis en vaardigheden. Ieder kind uiteraard naar zijn/haar beste aanleg en vermogen.

De resultaten op dit punt liggen minstens op het landelijk gemiddelde van vergelijkbare leerlingen in vergelijkbare scholen.

Onze ouders, leerkrachten en leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs, onze organisatie en onze resultaten.