VISIE

GELOOF IN ONTWIKKELING
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De inspiratie
voor die ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als
richtingwijzer. Wij vinden het belangrijk dat het kind, en de leerkrachten hun van God
gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen wij voor en met elkaar.

KERNWAARDEN LEV-WN
Liefde en Vertrouwen

Uitgangspunten van de Triangel en LEV-WN
De scholen van de Vereniging LEV Scholengroep West-Nederland zijn christelijke
scholen. Ze zijn gebaseerd op de gereformeerde leer.
Dit betekent dat de Drie Formulieren van Eenheid voor ons de basis zijn.
De kern van het protestants christelijk geloof kunnen we samenvatten in vijf
kernwoorden:
Christus alleen: in de Bijbel leren wij de Persoon en het werk van Jezus Christus
kennen. In Hem vinden we alles wat we nodig hebben: vergeving, vernieuwing en
eeuwig leven; vrede, vrijspraak, vreugde en kracht. Christus is onze Heiland.
De Schrift alleen: de Bijbel is het geopenbaarde Woord van God. De Heilige
Schrift is de norm voor ons geloof en ons handelen.
Door genade alleen: elk moment van de dag komt God opnieuw naar ons toe. Hij
is trouw!
Door geloof alleen: het geloof is een gave van de Geest. Door de Heilige Geest
leren we Christus kennen als onze Verlosser.
Alleen tot eer van God: ons leven mag gericht zijn op het eren en verheerlijken
van God die we kennen als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Doel van opvoeding en onderwijs                                                                                                     Vanuit onze missie formuleren wij het doel van opvoeding als volgt: kinderen
groeien op in een gebroken wereld, waarin door het verlossingswerk van Christus
herstel en vernieuwing mogelijk is. Doel van christelijke opvoeding is dat onze
kinderen groeien in hun persoonlijke relatie met God. Ouders hebben hierin de
eerste verantwoordelijkheid. Wij sluiten op school met ons onderwijs en onze
opvoeding hierbij aan.

Het doel van ons onderwijs is het toerusten van kinderen voor hun leven als
navolger van Christus en als burger van de samenleving. Om dit te bereiken
scheppen we een pedagogisch klimaat waarin elk kind de liefde en veiligheid
ontvangt die het nodig heeft. Door kwalitatief goed onderwijs te geven brengen we
de unieke gaven van onze leerlingen tot ontwikkeling. We vormen onze leerlingen
als zelfstandige, verantwoordelijke individuen in overgave aan God en respectvolle
omgang met Zijn schepping en met de medemens.

Onmisbaar hierbij is een goede, open communicatie en samenwerking tussen
ouders, school en kerken.

Geloofsopvoeding gebeurt in de Bijbellessen en in de dagelijkse gesprekken met de
kinderen. Wij spreken kinderen en elkaar aan op grond van wat de Here zegt. We
laten ons in ons lesgeven leiden door het gezaghebbende Woord van God.

Dagelijks bidden de leerkrachten met hun klas en sporen de kinderen aan op een
eerbiedige manier actief mee te doen. Ook bidden en danken de leerkrachten als
team voor ouders, kinderen en elkaar. We leren de kinderen psalmen, gezangen en
andere christelijke liederen. Regelmatig praten we na over een kerkdienst. We
vieren op school de christelijke feestdagen. Jaarlijks hebben we een groots
identiteitsproject. Tijdens een eredienst op zondag in de kerk wordt er aandacht aan
dit project besteed.