Op onze school gebeurt iets bijzonders!
Op onze school gebeurt er elke dag iets bijzonders! Uw kind leert er God, onze hemelse Vader, kennen. Wij leven op onze school elke dag van Zijn genade. We mogen elk moment opnieuw beginnen, want onze Vader in de hemel begint steeds weer opnieuw met ons. Zijn liefde is zo groot, dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus voor ons naar de aarde heeft gestuurd. Zo is de weg naar Hem open! We mogen vrij met Hem spreken, in alle eerbied. Hij luistert naar ons op elk moment.

Dit leren wij aan de kinderen in de tijd dat ze bij ons op school zijn. We leren hen dat ze bij Hem veilig zijn. Dat echt leven te vinden is bij God zelf. God is betrokken zijn bij heel ons leven, hij luistert naar ons op elk moment. Als onze kinderen en wij als volwassenen zelf ook, dit weten en geloven, is dat van onschatbare waarde voor hun hele leven!

Wij geven dit concreet vorm door elke dag te beginnen met gebed, een Bijbelverhaal of een gesprek over ons geloof, zingen en bidden. Daarnaast zijn er de vele gesprekken, met de kinderen en met de ouders. We helpen elkaar, bemoedigen elkaar en we wijzen elkaar op Christus: bij Hem mogen we ons veilig weten. Wij willen dat u, als u bij ons komt, opmerkt dat ons gedrag gekenmerkt wordt door liefde en genade, vrede en geduld.

Op een school waar we op Christus willen lijken is de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk. We krijgen gaven en talenten van Hem. Deze mogen we ontwikkelen. Daarom besteden wij veel aandacht aan ons onderwijs. Wij vinden dat we als leerkrachten goed moeten zijn in ons vak, alleen zo kunnen wij de kinderen helpen bij hun leerproces.

Kwaliteit van ons onderwijs
Om het leerproces van de kinderen goed vorm te geven, is het belangrijk om te weten wat hen stimuleert tot leren en wat hen belemmert tot leren. We noemen dit de stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen. Zo kunnen we met onze instructie rekening houden met de kinderen die veel instructie nodig hebben, minder afhankelijk zijn van instructie en met kinderen die echt afhankelijk zijn van de instructie. Om in te schatten wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn, wordt er geobserveerd, toetsen geanalyseerd en alle gegevens geïnterpreteerd. Wat we boven alles van belang vinden is wat ouders van hun kinderen vinden. Wanneer zien zij dat hun kind het beste leert en waarvan vinden zij dat het belemmerend werkt. Daarom houden we met onze ouders nauw contact. Aan het begin van een seizoen hebben we gesprekken over de stimulerende en belemmerende factoren. We merken dat deze samenwerking van onschatbare waarde is!

De leerkracht maakt het verschil!
Bij goed onderwijs maakt de leerkracht het verschil. Daarom investeren wij als LEV-WN-scholen gezamenlijk in de ontwikkeling van onze collega’s. Binnen de LEV-WN-academie organiseren wij cursussen. Er zijn de afgelopen jaren een cursus ‘taal’ en een cursus ‘rekenen’ aangeboden. De collega’s volgen per bouw een drietal bijeenkomsten waarin zij worden bijgeschoold waardoor hun kennis weer up-to-date is. Zo ontstaat er ook gelegenheid om te leren van collega’s van andere scholen. Geloof in ontwikkeling!

Opbrengstgericht werken
Om de kwaliteit van de school te volgen en te waarborgen, worden de resultaten geanalyseerd. We noemen dit opbrengstgericht werken. Naast scores die de kinderen halen op de CITO’s, het leerlingvolgsysteem, en op de methodetoetsen zijn ook de observaties van de leerkrachten en gesprekken met de ouders van groot belang. Al deze gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op basis hiervan stellen wij ons leerkracht-handelen weer bij.

Veiligheid
Kinderen leren op onze school dat zij parels zijn in Gods hand. We mogen er allemaal zijn, we zijn allemaal door onze God geschapen. Van ons allemaal kunnen we zeggen dat het ´wonderlijk is hoe God ons gemaakt heeft’ (psalm 139). We hebben allemaal Zijn genade nodig. Wij verdienen dat niet, niemand van ons. Wij krijgen het wel, wat een wonder! Dit betekent dat elkaar met respect behandelen. We hebben de ander hoog. We blijven bescheiden en nederig. Nederig is wat anders dan jezelf onnodig te verlagen. Nederig is je eigen plaats erkennen én de plaats van de ander erkennen.

Zo werken wij aan een veilig klimaat. Wij doen dit concreet door het geven van de Kanjertraining. Alle teamleden van de Triangel hebben de Kanjertraining gevolgd.
De regels van de Kanjertraining zijn:
• Je bent te vertrouwen
• Niemand is de baas
• We lachen niemand uit
• We helpen elkaar
• Je bent niet zielig
Doordat we vanaf groep 1 de Kanjertraining geven, borgen we dat we er een doorgaande lijn voor het pedagogisch klimaat is binnen onze school. Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen op een manier waarop ze te vertrouwen zijn.

Samenwerking
Bij ons op school werken wij samen met de ouders. Samen met hen leren we het beste onze kinderen kennen. Gekend zijn is de basis voor ons onderwijs. Als we de kinderen kennen, kunnen we hen motiveren voor het leren. Daarom zijn de gesprekken na het uitreiken van de rapporten, gesprekken op koffieochtenden en wandelganggesprekken van groot belang!