PASSEND ONDERWIJS

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend
onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het
nodig heeft. De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal.
Dit betekent het volgende:

• Scholen in de regio gaan samenwerken om alle leerlingen de beste
onderwijsplek te bieden.
• Op school wordt bekeken wat elke leerling wel kan, het liefst in het reguliere
onderwijs.
• Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan voor leerlingen die het echt nodig
hebben.

SAMENWERKINGSVERBAND

Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de
wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert.
Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde
ondersteuning kan geven, is het de verantwoordelijkheid van de school een andere
school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. De Triangel behoort tot het
Samenwerkingsverband Aan den IJssel, dat hoopt met haar brede aanbod aan
onderwijsvoorzieningen alle leerlingen in haar regio, waaronder Capelle aan den
IJssel, passend onderwijs te kunnen bieden.

ZORGPLICHT

Met de invoering van Passend Onderwijs krijgen scholen en/of schoolbesturen een
zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Ouders
dienen de grondslag van de school te respecteren. School moet een zo passend
mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal
zij een andere school, regulier of speciaal onderwijs, in de regio moeten regelen, bij
voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Uitgangspunt hierbij is dat
ouders zelf geen ingewikkelde indicatieprocedure moeten doorlopen.

Heeft u in onze school de school gevonden die voldoet aan uw wensen, dan meldt
u uw kind, zo mogelijk minimaal 10 weken voor de instroomdatum, aan door het
inschrijfformulier verkrijgbaar bij de administratie in te vullen. Bij een verhuizing
doet u dit bij voorkeur 10 weken voordat uw kind bij ons op school begint.

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de
aanmelding doorgeeft. Hierbij kunt u ook denken aan informatie en/of adviezen die                                u voor uw kind heeft gekregen bij het consultatiebureau, de peuterspeelzaal of de
kinderopvang. De school kan dan onderzoeken welke ondersteuning en begeleiding
uw kind nodig heeft. In geval van een verhuizing ontvangen wij ook graag het
onderwijskundig rapport van de school van herkomst.

Binnen 6 weken na de aanmelding doen wij u een passend aanbod voor uw kind.
Als blijkt dat we uw kind niet zelf voldoende kunnen ondersteunen zoeken we
binnen diezelfde 6 weken een passende plek. We hebben de mogelijkheid om deze
termijn 1 keer met 4 weken te verlengen. Uw kind blijft ingeschreven op onze
school totdat er een passende en geschikte plek is gevonden.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze
met behulp van het schoolondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van de
mogelijkheden op De Triangel. In het door ons opgestelde
schoolondersteuningsprofiel geven wij aan waar onze grenzen liggen en welke
ambities we hebben als het gaat om voor zoveel mogelijk leerlingen onderwijs te
bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften. Samengevat geeft dit
ondersteuningsprofiel antwoord op de volgende vragen:

• Voor welke kinderen is er al een passend aanbod?
• Voor welke kinderen hebben wij een passend aanbod met behulp van
externe partners?
• Voor welke kinderen kunnen of willen wij geen passend aanbod realiseren?
• In welke richting wil de school zich ontwikkelen?
• Welke expertise hebben wij nu al in huis?
• Voor welke kinderen wordt in de komende periode een aanbod ontwikkeld
wat nu nog niet aanwezig is?

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen na overleg met team,
directie, intern begeleiders en de MR. Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel
van ons schoolplan en is op te vragen bij de directie en te vinden op de website van
De Triangel. Het samenwerkingsverband Aan den IJssel heeft een
ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven hoe de scholen met
elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de
beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal
onderwijs plaatsvindt en hoe ouders worden geïnformeerd.