• Handelingsgericht onderwijs
  Op De Triangel werken we met het leerstofjaarklassensysteem. Dat houdt in dat de onderwijsinhouden voor de verschillende vakken per jaargroep in grote lijn vastliggen. Natuurlijk weten we dat niet alle leerlingen in hetzelfde tempo zich ontwikkelen en niet allemaal dezelfde behoefte hebben aan instructie. Daarom geven we onderwijs volgens de principes van het handelingsgericht werken. Daarbij gaan we uit van drie aanpakken. Zo bieden wij minimumstof, basisstof en verrijkings-/verdiepingsstof aan.
  – Basisarrangement – dit is de basisleerstof voor alle leerlingen.
  – Verdiept arrangement – voor die leerlingen die snel door de basisstof heengaan en minder instructie nodig hebben. Zij maken minder oefenstof (compacten) en krijgen moeilijker en aanvullende opdrachten (verdiepen en verrijken).
  – Intensief arrangement – voor die leerlingen die meer behoefte hebben aan uitleg, meer tijd nodig hebben voor extra inoefening of extra begeleiding nodig hebben bij de inoefening.
  Met een groepsplan, dat de belangrijkste ontwikkelgebieden omvat, heeft de leerkracht (samen met de IB-er) goed overzicht op de niveaus van de individuele leerlingen.
 • Thematisch onderwijs
  Sinds schooljaar 2018-2019 werken voor de wereldoriënterende vakken met de methode Da Vinci in de groepen 4 t/m 8. De groepen 1, 2 en 3 werken in thema’s volgens de ontwikkelingsgerichte aanpak (OGO). In alle groepen leren de kinderen binnen de thema’s op een onderzoekende manier over de wereld om hen heen. Door thematisch te werken bieden we onderwijs aan in betekenisvolle contexten en zorgen we, waar mogelijk, voor samenhang tussen zaakvakkenen reken- en taalvakken. In ons thematisch onderwijs leren wij de kinderen zelfstandig werken en samenwerken en we gebruiken daarbij gevarieerde werkvormen binnen en buiten de school.
  Er zijn 4 à 5 thema’s per jaar, de thema’s duren ongeveer acht weken.

De vakken:
Bijbelonderwijs is belangrijk op onze school. We beginnen elke dag met God door samen tot Hem te bidden. De Bijbel staat centraal door het vertellen van verhalen en het spreken over God. Voor het Bijbelonderwijs gebruiken we vanaf de kleutergroepen de methode Levend Water. We leren psalmen en christelijke liederen aan. We vieren de christelijke feestdagen samen met de kinderen.

Sociaal-emotionele vorming
De kanjertraining is leidraad bij het systematisch en dagelijks werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De vijf uitgangspunten van de kanjertraining zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

Taal
In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs kennis gemaakt met de eerste letters. Binnen de thema’s van OGO wordt taal functioneel toegepast. Hierbij volgen we de leerlijnen die hiervoor zijn vastgesteld.
In groep 3 gebruiken we voor het aanvankelijk leesproces vanaf schooljaar 2019-2020 de nieuwe methode ‘Veilig leren lezen’, de Kim-versie. Vanaf groep 4 wordt de methode ‘Taal in Beeld’ gebruikt. In deze methode komen de volgende domeinen aan de orde:

 • Woordenschat
 • Spreken en luisteren
 • Schrijven
 • Taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw en taalgebruik).

Vanaf groep 4 wordt voor spelling de methode ‘Spelling in Beeld’ gebruikt. In deze methode wordt aandacht gegeven aan de verschillende spellingstrategieën en spellingscategorieën en het toepassen daarvan. De verwerking van de lesstof gebeurt in veel gevallen op tablets in plaats van op papier.

Engels
Alle groepen krijgen
Engels volgens de methode ‘Take it easy!’

Rekenen
In groep 1 en 2 wordt spelenderwijs binnen het OGO aandacht gegeven aan het rekenen. De cijfers en het rekenen worden functioneel toegepast binnen de thema’s van OGO. Hierbij volgen we de leerlijnen die hiervoor zijn vastgesteld. In groep 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Pluspunt’.

Wereldoriëntatie
In groep 1, 2 en 3 is wereldoriëntatie onderdeel van het Ontwikkelings Gericht Werken, OGO onderwijs. In de groepen 4 tot en met 8 werken we vanaf het schooljaar 2018-2019 met de methode Da Vinci, die thema’s in samenhang aanbiedt volgens een driejaarlijkse cyclus.

Bewegingsonderwijs
Deze lessen worden bij ons op school gegeven door een vakdocent gym. Wij gebruiken de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs‘ voor de gymlessen. Tijdens die lessen komen sport, spel en toestellen aan bod. Sportiviteit ten opzichte van elkaar staat centraal. Met regelmaat doen wij mee aan gevarieerde buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd door Sportief Capelle. Daarnaast doen we jaarlijks mee aan het LEV-WN voetbaltoernooi. De kleuters gymmen in het speellokaal van de school. Vanaf groep 3 gaan we naar de gymzaal naast de school.

Creativiteit
Vanaf groep 3 tot en met 8 gebruiken we de methodes ‘Muziek moet je Doen’ en ‘Uit de Kunst’. Het uiten van creativiteit komt in alle schoolvakken terug en met name bij het thematisch onderwijs; in het opvoeren van toneelstukjes, het maken tekenopdrachten en werkstukken en het houden van presentaties, spreekbeurten en boekbesprekingen. De verwerking van de leerstof bij het thematisch werken gebeurt vaak met een creatieve werkvorm.

Bijzondere activiteiten
Door het jaar heen hebben wij veel bijzondere activiteiten als excursies, het vieren van Christelijke feestdagen, Sinterklaas, zangavond, identiteitsproject en tentoonstellingsavond, sportdag, schoolreizen, musical groep 8, acties voor goede doelen.